شرکت تولید موتورهای دیزل ایران-IDEM

پروژه:
شرکت تولید موتورهای دیزل ایران-IDEM
تاریخ اجرا:
1398,1400,1401
محل پروژه:
تبریز
مهندس طراح:
دکتر مجید قندچی

درباره پروژه

سال 1398:

سیستم کنترل انبار تاسیسات و تاسیسات سلولهای تست جدید موتورهای دیزلی

سال 1400:
سیستم کنترل هوشمند خنک کاری آب موتور در سلول های تست جدید B و A

سال 1401:

سیستم کنترل دما و رطوبت هوا در داخل سلول های تست جدید