شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران

پروژه:
شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران
تاریخ اجرا:
1397
محل پروژه:
تبریز
مهندس طراح:
مهندس صابر گل قاسمی

درباره پروژه

سال 1396:

اتوماسیون خط تولید بدنه موتور 4 سیلندر اپریشن های 30 تا40

سال 1397:

اتوماسیون خط تولید بدنه موتور 4 سیلندر اپریشن های 50 تا70